Loading...

Anayasa


İska Akaliazen 12020 anayasası şu şekildedir:
1-)İska Akaliazen halkın devletidir ve hiçbir kuvvet bunu değiştiremez
2-)Herkes, düşünme ve düşüncesini belirtme özgürlüğüne sahiptir.
3-)Herkes yaşama hakkına sahiptir ve hiçbir insanın bir diğer insandan üstünlüğü yoktur.
4-)İlk 3 madde değiştirilemez.
5-)Silahlı kuvvetler hiçbir Siyasî darbeye bahane edilemez.
6-) Her vatandaşın dokunulmazlık hakkı vardır.
a.1-)Suç işleyen şahıs dokunulmazlık hakkını kaybeder
a.2-)Zihinsel ve fiziksel engelli bireyler devlet koruması altındadır ve dokunulmazlıkları kaldırılamaz.
a.3-)Suça azmettirilen dokunulmazlığını 1/2 oranına kaybederken azmettiren kimse dokunulmazlığını kaybeder
a.4-)Gerektiği takdirde mahkemeye çıkabilir ve buna anayasa mahkemesi karar verecektir
7-) Devlet topraklarını engellenemez, ya da azaltılamaz ve buna teşebbüs edilmez.
a.1-)Uymayan vatandaşlar vatandaşlıktan çıkarılır.
a.2-) Bu yasayı çiğneyen vatandaş değil ise vatandaşlığa asla giremez.
a.3-) devlet topraklarını engellemeye çalışan kimse anayasa mahkemesine çıkacaktır.Vatandaş ise,önceden suçu varsa cezası ceza kamunine göre belirlenir.
8-)Hiçbir vatandaş eğitim hakkından mahrum kalamaz, kalmasını sağlayanlar hakkında idari işlem başlatılacaktır ve çocuk devlet tarafından okutulacaktır
9-) Tüm devlet topraklarında tüm vatandaşlar seyahat hakkına sahiptir.
10-)Hiçbir vatandaş kanıtlanmamış bir suç olmadığı sürece suçlu bulunamaz üstüne baskı kuramaz
11-) Hiçbir vatandaşa zorbalık yapılamaz, haraç kesilemez, fidye istenemez .
a.1-)Bu yasayı çiğneyen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılır.
a.2-)Bu yasayı çiğneyen vatandaş değilse vatandaş olamaz.
 
12-) Hiçbir vatandaş birinin zorbalık baskısı altına giremez.
13-) Her vatandaş yasa için öneride bulunabilir.                                                                          
14-) Yeni bir madde ekleme teklifi için, üst iska yönetim kurulunda demokrasiye
başvurulur .Üst düzey yönetim kurulunda %60'dan fazla oy alan madde(ler) 
anayasaya eklenir, %40-%60 oy alan maddeler için kamuoyu alınır .
15-) Her vatandaş yasalara ulaşma hakkına sahiptir.
16-) Hiç kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz
17-) Hiç kimse seyahat hakkından mahrum bırakılmaz
a-) Herhangi bir ohal ilan edilmemişse
b-) Herhangi bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişse
 
18-)Hiç kimse fikri yüzünden işkence,alay,iftira göremez rahatsızlık verici ifade alamaz
19-)Hiç Kimse idam edilemez
20-)Hiç kimse işkence göremez
21-)Herkes başkalarına zararı olmadığı sürece istediği dini yaşayabilir
a-)Çevresindekileri rahatsız ederse hakkında idari işlem başlatılacaktır
 
22-)Hiç Kimse Siyasî parti açma veya Siyasî görüşe sahip olmaktan suçlu tutulamaz
23-)Vatandaşlar toprakları içinde mutlaka birbirlerini desteklemeleri gerekmektedir
24-)Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
25-)Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
26-)Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.
 
Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.
27-)Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
28-)Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.
29-)Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.
30-)Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.
31-)Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyanname’ye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
32-)Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.
33-)Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.
34-Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.
35-)Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.
36-)Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.
37-)Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.(Herkes yurt dışına çıkmakta serbesttir) 
Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.
38-)Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.
39-)Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.
40-)Evlilik çağına varan herkes, ırk, uyrukluk, cinsel tercih veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Herkes evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.
41-)Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
42-)Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.
43-)Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.
44-)Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.
45-)Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.
46-)Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.
47-)Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
48-)Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
49-)Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
50-)Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
51-)Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.
52-)Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
53-)Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.
54-)Herkesin, işbu Beyanname’de derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.
55-)Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletler’in amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.
Başkan Anayasaya saygı duyulmasını gözetir. Hakemlik 
yetkisine dayanarak, kamu güçlerinin düzenli çalışmasını sağladığı gibi devletin 
devamlılığını temin eder.
Ulusal bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün ve antlaşmalara saygının 
garantörüdür. 
 
56-)Başkan 2 yıl için, tek dereceli genel seçimle seçilir.
Hiçbir kimse 5 yıl başkanlık görevini 
yürütemez.
57-) Başkanlık seçimleri için partilerin gösterdiği adaylar ve halkın en az 
%5'i tarafından onay alan adaylar seçime katılabilir .
58-)Başkan, kullanılan oyların başkanlık sınırı %50dir ve geçen kişi başkanlığa 
seçilir. Oylamanın ilk turunda bu çoğunluk sağlanamazsa, seçimleri izleyen ay içinde 
2. tura gidilir. Bu ikinci tura, sadece, daha az şanslı adayların da çekilmesinden 
sonra, ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilir. 
Oy verme Hükümetin çağrısı ile başlar.
Yeni Başkan seçimi, görevdeki Başkanın 
yetkilerinin sonra ermesinden en az yirmi, en fazla altmış gün önce yapılır. 
 
61-)Üst düzey kurulun görevleri;
a-) Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
b-) Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
c-) Seçimleri uygulamak ve saymak
e-) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
f-) Para basılmasına karar vermek.
g-) Savaş ilanı ile ilgili karar vermek
i-) Milletler arası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak.
62-)Alt düzey kurulun görevleri;
a-)İlde güvenliği sağlamak
b-)Sınır güvenliğinden sorumlu tutulan birliklere emir vermek
c-)Herhangi bir saldırıda ilk atağı yapmak
c.a-)İlk karşılığı verdikten sonra üst düzey kurula bildirmelidir
d-)Sağlık,eğitim,güvenlik gibi koşulları kontrol altına tutmak
63-)
64-)Her vatandaş zihinsel bir engeli olmadığı sürece seçime katılabilir 
65-)Her vatandaşın partilere katılma,seçilme hakkı vardır 
66-)Siyasî faaliyette bulunan biri anayasaya aykırı bir durum yapmadığı sürece istediğini yapmakta serbesttir 
67-)Her vatandaş kendi isteğiyle partiden ayrılabilir fakat parti oy çoğunluğu ile atılmadığı sürece atılması için Geçerlilikler mahkemesine baş vurmalıdır. 
68-)Siyasî partiler asla ama asla okul yanlarına poster afiş bayrak vs. asamazlar açan partiler anayasa mahkemesinde yargılanacaktır 
69-)Hiçkimse dini siyasete birleştiren partiler kuramaz 
a-)Zorla dini dayatma ihtimaline karşın 
b-)Bir parti asla din için açılamaz 
70-)Hiçbir parti başka partiyi dinleyemez, sabotaj edemez aynı şekilde iktidar parti elinde bir sepeble anayasa mahkemesine gelmediği sürece parti kapatamaz 
71-)Herhangi bir İska Akaliazen vatandaşı herhangi bir şirkette işe girebilir iş için çalışabilir 
72-)Hiçbir vatandaş zorla çalıştırılamaz.
 
73-)İska Akaliazen Cumhuriyeti vatandaşları devlet kurumları tarafından kayıt edilir.
74-)İska Akaliazen Cumhuriyeti toprakları içinde doğan herkese İska Akaliazen Cumhuriyeti
vatandaşlığı verilir
75-)Ebebeynlerinden en az biri İska Akaliazen vatandaşı olan herkese İska Akaliazen
Cumhuriyeti vatandaşlığı verilir.
a-) Vatandaşlık almak ebebeynlerin görevidir. 
 
76-)Her vatandaş Alt ve Üst düzey iska kuruluna dilekçe yazma hakkkına sahiptir.
77-)Her vatandaş haber kanallarından veya alt düzey iska kurulundan istediği bir belgeyi isteyebilir